Úrnapi körmenet – Egy képeslap nyomában

2020. június 09.

Történetünkkel a 2019-ben Vitéz Attila gyűjteményéből a múzeumba került különleges fotóképeslap nyomába eredünk. A fénykép a Szekszárd belvárosi templom úrnapi körmenetét ábrázolja, amint éppen a Garay térről a Széchenyi utcába fordul a tömeg.

A lapot 1910. május 30-án Kaminszky János (1860−1933) pénzügyigazgatósági titkár küldte lányának, Olgának, aki egy horvát városban tartózkodott. Kaminszkyt 1907 nyarán Nagyváradról helyezték a városba, 1909-ben megnősült, Ocskay János polgári iskolai tanító lányát, Ilonát vette el. A férj első házasságából származó két középiskolás korú gyermekét - Jánost és Olgát - hozta a házasságba. Kaminszky majdnem két évtizedig, 1926-ig élt Szekszárdon. Hosszú ideig a pénzügyigazgatóság helyettes vezetője, majd 1921-től igazgatója volt. Munkája elismeréséül miniszteri tanácsosi kinevezést kapott.

Az Úrnapja a katolikus egyház egyik fő ünnepe, az oltáriszentség, az eucharisztia tiszteletére, az Úr Szent Testének és Szent Vérének ünnepe. A 20. század közepéig a Pünkösdöt követő Szentháromság vasárnapja utáni csütörtökön tartották, misével és körmenettel. Az Úrnapja idejére már teljes virágdíszbe öltözik a kora nyári természet, ezért ma is általános szokás, hogy négy zöld ágakkal és virágokkal ékesített lombsátras oltárt állítanak fel, melyeket a hívők körmenete felkeres. Az ünnepnek megfelelő liturgia szerint az evangéliumból olvasnak fel, és a pap az égtájak felé áldást oszt. Szekszárdon a belvárosi templom a körmenetet csütörtökön, míg az újvárosi templom vasárnap tartotta.

Az úrnapi ünnep reggelére már álltak a feldíszített lombsátrak. A négy sátor helye hagyományosan a Szentháromság oszlopnál, aztán a főutcán, a Dicenty-ház mellett, majd a Szent János és Pál kápolnánál és végül a Bezerédj utcában volt. A város középületeit fellobogózták, a buzgóbb hívek a körmenet útvonalán a házak ablakait virágokkal, szentképekkel díszítették, és olykor lekaszált fűvel és virágokkal hintették be az utat.

Az ünnepet kora reggel a Bartina tetejéről mozsárágyúból leadott lövések jelezték. A belvárosi templomban előbb nagymise volt, azután zúgó harangszó és ájtatos ének mellett indult a körmenet az első oltárhoz. A menet élén a Szekszárdi Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai mentek, utánuk a megye, a törvényszék, a pénzügyigazgatóság és a város képviselői. Őket a virágszóró lánykák követték, mögöttük az oltáriszentséget hordozó pap és kísérői vonultak a baldachin alatt. Zászlóikkal a Római Katolikus Olvasókör, a Katolikus Legényegylet és különböző egyesületek következtek, majd az iskolák csoportjai, végül a városiak sokasága haladt. A körmenet befejeztével visszatértek a templomba, ahol a pap szentséggel áldotta meg a híveket.

Vegyük szemügyre a fotót! A nagy tömeg miatt a menet szélesen kanyarodik a Garay térről a Széchenyi utcára, ahol a Dicenty–ház mellett állt a második oltár. Baloldalon, a menet elejének közepén a tűzoltózenekart, mögöttük zászlóval az Szekszárdi Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjait láthatjuk. Mellettük a városi és megyei hivatalnokok jólszabott öltönyben, kezükben keménykalappal, körülöttük pedig ünneplőbe öltözött szekszárdi polgárok és fejkendős asszonyok. A tűzoltók mögött feltűnik a virágszóró leánykák fehér csoportja, mögöttük kissé balra baldachin alatt ott sejthetjük a plébánost, aki az oltáriszentséget viszi a körmenetben. Mellette egyletek és iskolák vonulnak egyházi zászlókkal. A jobb sarokban a fejkendős parasztasszonyok és kalapos úriasszonyok csoportja, akik a napernyőjüket összecsukva a Dicenty−ház árnyékába igyekeznek. Feltehetően nagy meleg volt, mert a menet vége felé a Garay−szobor mellett sok nyitott napernyőt látunk. 

A fénykép az 1908-ban vagy az 1909-ben, esetleg az 1910. május 26-án lezajlott úrnapi körmenetet ábrázolja. A bal felső sarokban a Pirnitzer-ház sarkát, a háttérben középen a Szegzárd Szálló tömbjét, a jobb szélen pedig az Augusz-ház sarkát látjuk. A kamera a magasból tekint le a vonulókra, ugyanis a felvétel helye a Dicenty-ház, azaz a pénzügyi palota emelete, Kaminszky munkahelye. Az Úrnapja, mint az egyik legjelentősebb katolikus ünnep munkaszüneti nap volt, és mint hívő katolikusnak, Kaminszkynak is illett részt venni a misén és az azt követő körmeneten, annál is inkább, hiszen hivatali főnöke is ott volt a résztvevők sorában. Így feltehetően nem a hivatalnok készítette a fotót, a kép jó minősége hivatásos fényképészre utal. Ezekben az években Kis Jenő működtetett műtermet a Széchenyi utcában, de szerzőségére semmi sem utal. Az sem zárható ki, hogy amatőr fotós készítette a képet, hiszen Szekszárdon is már 1908-tól a Garay Drogériában árultak fényképezőgépeket és kellékeket.

A fotóképeslappal közel egy időben, 1908 és 1913 között készülhetett az a szekszárdi belvárosi templomot ábrázoló képeslap, amin az Úrnapi körmenet egy jelenetét is megörökítették. A kép hátterében középen a templom magasodik, bal szélen lombos fa takarásában a Szentháromság szobor áll. Az előtérben balra a baldachint látjuk, ami alatt a pap vitte az oltáriszentséget, mellette fehér ruhát és pártát viselő lányok lépdelnek. Mögöttük az asszonyok és a férfiak között ott mennek a Szent Vince Leányai Irgalmas Rend nővérei fehér fityulában, akik a kórházban gyakorolták hivatásukat ápolónőként. A képeslapot két változatban ismerjük, a fekete–fehér lapot a Molnár-féle Részvénytársaság könyv- és papírkereskedése adta ki, tehát 1908 után készült. Ennek nyomán készülhetett a múzeum irodalmi gyűjteményében található ismeretlen kiadású, színezett változat, amit 1913-ban adtak fel.

1930-as évek legelejének valamelyik úrnapi körmenetét örökítik meg a Mészöly család albumában fennmaradt képek. A két fényképet Mészöly (Molnár) Miklós édesapja, Molnár Sándor, készítette a Szekszárdi Takarékpénztár emeletén lévő szolgálati lakása erkélyéről. Az első képen a körmenet indulása előtti perceket látjuk, a templom lépcsőjén középen a templomi zászlókkal várakozó hívek láthatók, a lépcső előtt pedig a virágszóró kislányok csoportja áll. Jobb oldalt a fehér ruhás lányok feltehetően a Szekszárdi Úrileányok Mária Kongregációjának tagjai. Előttük a templom felé fordulva a városi csendőrök állnak. A tér közepén menetirányba fordulva három oszlopban felsorakoznak a leventék. Fehér ingben a leventeapródok, mellettük jobbra az ifjúleventék, majd a legidősebb korosztály, a leventelegények. Mindhárom csoport tollas sapkát visel. A kép jobb alsó sarkában a hölgyek csoportja mellett az 1927-ben alakult szekszárdi leventezenekar néhány tagja látszik. A helyi sajtó 1930-ban tudósított arról, hogy a leventezenekar mind a belvárosi, mind az újvárosi körmenetben részt vett Kecskeméthy Károly karnagy vezetésével. A második kép érdekessége, hogy a jobb oldalán látható a Szentháromság oszlopnál felállított lombsátor. A körmenet már elhagyta ezt az oltárt, a kép jobb oldalán tűnik fel a baldachin, és előtte a füstölőt lengető papok látszanak. Megfigyelhetjük azt is, hogy a baldachin–vivő férfiakat a vármegyei hajdúk kísérik, akiket a pitykés egyenruhájukról ismerhetünk fel.

Szintén egy úrnapi körmenet alkalmával készült az az 1933-as kép, amit Bakó Jenő ajándékozott a Fortepannak. A menet a Római Katolikus Olvasókör Széchenyi utcai székháza előtt halad el a Szent János és Pál kápolna irányába. A fehérruhás fiatal lányok kezükben imakönyvet és gyertyát tartanak, aki feltehetően a Mária Kongregáció tagjai, mögöttük pedig kalapos úriasszonyok haladnak.

Az úrnapi körmenet amellett, hogy a római katolikus hívők ünnepe, fontos társadalmi esemény volt a város életében. Megjelentek a megye vezetői, néha az alispán, vagy maga a főispán is, ott vonultak a város tisztségviselői, a legfontosabb hivatalok képviselői. Részt vettek a menetben a település egyesületei, a tűzoltózenekar, később a leventezenekar, a különböző dalárdák, énekkarok egyházi énekeikkel kísérték a szertartást. A menet élén főként férfiak vonultak, de a nők számára is fontos esemény volt a körmenet. Szép, napos időben mindenki a legszebb nyári ruháját vette fel, függetlenül társadalmi helyzetétől, így láthatunk a menetben elegáns kalapos hölgyeket és ünneplőbe öltözött fejkendős parasztasszonyokat is. A lányok számára bizonyára kitüntetés volt bekerülni az oltáriszentség előtt vonuló, fehérruhás virágszórók közé. A század elején ezen az ünnepnapon további eseményeket, olykor térzenét, este táncmulatságot szerveztek. A két világháború között ezen a napon az iskolák ünnepélyeket, a leventeegyesületek sporteseményeket tartottak.

Ennek a néhány fotográfiának egyedi értéke, hogy érzékletesen mutatja be számunkra a 20. század első felének eme fontos vallási és társadalmi eseményét, az úrnapi körmenetet.

A bloghoz kapcsolódó fotók a belvárosi templom lapján találhatók: http://terkeplap.wmmm.hu/terkep#52     

Az oldal megjelenése után kattinston a képre, majd a jobb felső sarokban az X melletti ikonra kattintva az összes fotó nézőképe látható. A bejegyzéshez az utolsó hat kép tartozik.                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                    Lovas Csilla